«Белсенділік бақылауы» есебінде көрсеткіштері қалай саналады?

Қай кезең үшін есеп құрастырылады?

Есепке өткен дүйсенбіден, Астана қ. уақытымен сағат 00:00, жексенбі күні, Астана қ. уақытымен сағат 23:59, аралығындағы мәліметтер алынады.

 

«Сабақ кестесінің толықтығы / Степень наполненности расписания» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткішті санау үшін білім беру ұйымда құрылған сабақ кестесі саны тексеріледі және ол сыныптар санымен салыстырылады. Көрсеткіштің пайызы 100% болу үшін, есептік аптасында әр сыныптың сабақ кестесінде 10 сабақтан кем емес болу тиіс.

Мысалы: мектепте барлығы 11 сынып. 11 сыныптан бір сыныпта ғана өткен сейсенбі күнінен осы дүйсенбі күніне дейін барлығы 8 сабақ болып тұр, ал қалған сыныптарда барлығы 10 немесе оннан астам сабақ. Сондықтан, мектепте осы көрсеткіш бойынша 10/11*100=90,91%. 

 

«Жоспарлауды жүргізу / Ведение планирования» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткішті санау үшін білім беру ұйымда енгізілген сабақ тақырыптар  немесе  құрылған үй тапсырмалар саны тексеріледі және ол есептік апта үшін жалпы сабақ санымен салыстырылады. Көрсеткіштің пайызы 100% болу үшін, есептік аптасында сабақ кестесіндегі әрбір сабақта келесі аталған шарттардан  ең болмағанда бір шарты орындалған болуы тиіс:

 • сабақ тақырыбы толтырылған;
 • үй тапсырмасы берілген.

Ескертпе: үй тапсырмасы берілмейтін бірінші сыныптарға уақытылы сабақ тақырыптарын ғана енгізу қажет. Жүйе толық толтырылған болу үшін сабақ тақырыптарын да, тапсырмаларын да енгізуге ұсынылады.

 

«Журналды жүргізу / Ведение журнала» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткішті санау үшін білім беру ұйымда қойылған бағалар, сабаққа қатысу туралы белгілер, сабаққа пікірлер және сабақ өткізілген туралы белгілер саны тексеріледі. Көрсеткіштің пайызы 100% болу үшін, есептік аптасында сабақ кестесіндегі әрбір сабақта келесі аталған шарттардан  ең болмағанда бір шарты орындалған болуы тиіс:

 • ең болмағанда бір баға қойылған;
 • ең болмағанда сабаққа қатысу туралы бір белгі;
 • сабаққа пікір қалдырылған;
 • «Сабақ өткізілді» деген белгі сабақ парақшасында қойылған.

Ескертпесабаққа баға қойылмайтын, барлық оқушылар сабаққа қатысқан және сабаққа пікір қалдыруға қажеттігі жоқ жағдайда, осы сабақ білім беру ұйымда ЭЖ жүргізу жалпы статистикасында ескерілу үшін мұғалімге сабақ өткізілді туралы белгіні қою қажет. Жүйе толық толтырылған болу үшін барлық тәсілдерді пайдалану ұсынылады. 

Мысалы: мектепте өткен сейсенбі күнінен осы дүйсенбі күніне дейін барлығы 300 сабақ. 300 сабақтан әрбір сабағында баға бар болса, немесе сабаққа қатысу туралы белгі бар болса, немесе пікір болса, немесе сабақ өткізілді деген жерде белгі бар болса (4 шарттан ең болмағанда бір шарты әрбір сабақта орындалған болса), онда осы көрсеткіш бойынша 100% болады. Егер 300 сабақтан тек 10 сабақта аталған шарттардан ешқандай шарт орындалған болмаса, онда 290/300*100=96,66% болады. 

 

«Своевременное ведение журнала / Журналды уақтылы жүргізу» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткішті санау үшін таңдалған кезең бойынша сабақта өткізілген жұмыстар үшін уақтылы қойылған бағалар, сабаққа қатысу туралы белгілер, сабаққа қойылған пікірлер саны / таңдалған кезең бойынша жалпы қойылған бағалар, сабаққа қатысу туралы белгілер, сабаққа қойылған пікірлер саны тексеріледі.

Ескертпе: «Своевременное ведение журнала / Журналды уақытылы жүргізу» көрсеткішінде келесі төменде аталған ұзақ тексерусіз сабақ жұмыстар типтері үшін ғана сабақ өткізілген күнінде сағат 21:00-ге дейін қойылған бағалар есепке алынады (2 ауысыммен оқитын сыныптарда сағат 12:00-ге келесі күніне дейін қойылған бағалар):

 • сабақта жауап беру;
 • сабақтағы тәртібі;
 • сабақтағы жұмыс;
 • жатқа.

Егер көрсетілген жұмыстардан таңдалған кезең бойынша ешқандай жұмыс болмаса, онда «Своевременное ведение журнала / Журналды уақытылы жүргізу» көрсеткіш құрастырылмайды және есепте «сызықша» тұрады.

Ескертпе: ЖАУАП (сабақта жауап беру) әдепкі орнатылады. Өзге де жұмыс түрлерін мұғалім өз қалауымен қоя алады. Ұзақ тексерілетін жұмысты сабақта өткізгенде сәйкес жұмыс типін сабақ парақшасында жұмыс типтер тізімінен таңдау қажет. 

Бірінші және жиынтық бағалау сыныптарда, вариативті курс және факультатив бойынша сабақтарда, барлық оқушылар қатысқан болғанда және баға мен пікір қойылмайтын жағдайда, «САБ» (сабақ) жұмыс типін таңдау ұсынылады.

Ескертпе: сабақ өткізілді туралы белгісі журналды уақтылы жүргізуіне әсер етпейді.

 

«Мұғалімдер/оқушылар/ата-аналар профильдері іске қосылған % / % активации учителей/учеников/родителей» көрсеткіші қалай саналады?

Активациялау пайызы барлық рөлі үшін саналады:

 • ата-аналар;
 • оқушылар;
 • мұғалімдер.

Есептеу тәсілі барлық рөлі үшін бірдей саналады: регистрациялық қадамдарды өткен профильдер сандары тексеріледі және Жүйеде құрылған тұлғалардың жалпы санымен салыстырылады.

ЕскертпеЖүйеде кез-келген құрылған пайдаланушының парақшасы тұлға болып табылады. Жүйеде регистрациялық қадамдарды өткен парақшаның иесі, яғни өз профилін іске қосқан, пайдаланушы болып саналады (яғни 01.09.2016 бастап Жүйеге ең болмағанда бір рет кірген). Білім беру ұйымның жалпы тізімінде тұлғалар сүр түспен, пайдаланушылар – жасыл түспен белгіленген. 

 

«Мұғалімдер/оқушылар/ата-аналар кірулер жиілігі / Частота входов учителей/учеников/родителей» көрсеткіші қалай саналады?

Кірулер жиілігі барлық рөлі үшін саналады:

 • ата-аналар;
 • оқушылар;
 • мұғалімдер.

Есептеу тәсілі барлық рөлі үшін бірдей саналады: нақты рөлдің әрбір пайдаланушының Жүйеге қайталанбас кірулері тексеріледі және Жүйеде құрылған тұлғалардың жалпы санымен салыстырылады. Көрсеткіштің пайызы 100% болу үшін, білім беру ұйымның (мектептің) әрбір пайдаланушысына «Kүнделік» жүйесіне есептік аптасында ең болмағанда бір рет кіру қажет.

Мысалымектепте 100 ата-аналар тұлғалары енгізілген. Жүйеде олардан 60 ата-ана регистрациялық қадамдарын өткен (өз профильдерін іске қосқан), және есептік аптада ең болмағанда бір рет 40 ата-ана Жүйеге кірген. Ата-аналар кірулер жиілігі 40% болады, өйткені профильдерін іске қосқан санынан емес, тұлғалар санынан саналады.

Ескертпе«Қызметкер» және «Ата-ана» рөлдерін бір профильде қамтитын пайдаланушылар үшін есеп екі рөліне бірден жүргізіледі. 

 

«60%-кем емес аккаунттары іске қосылған БМ / ОО, в которых активировано не менее 60% аккаунтов» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткіштің тек екі мәні ғана мүмкін:

 • 0 (бұл білім беру мекемеде 60%-кем аккаунттар іске қосылғанын (активацияланғанын) білдіреді);
 • 1 (бұл білім беру мекемеде 60%-астам аккаунттар іске қосылғанын (активацияланғанын) білдіреді).

Ескертпебілім беру мекемеде бұл есеп рольді есептемей (мұғалім, ата-ана немесе оқушы) барлығы аккаунт бойынша жүргізіледі. Жүйе толық толтырылған болу үшін осы өрісте «1» деген көрсеткішіне қол жеткізу қажет.

 

«Жүйеге 25%-кем емес қайталанбас кірулер өндірілген БМ / ОО, в которых произведено не менее 25% уникальных входов в систему» көрсеткіші қалай саналады?

Бұл көрсеткіштің тек екі мәні ғана мүмкін:

 • 0 (бұл білім беру мекемеде 25%-кем қайталанбас кірулер өндірілді);
 • 1 (бұл білім беру мекемеде 25%-астам қайталанбас кірулер өндірілді).

Ескертпебілім беру мекемеде бұл есеп рольді есептемей (мұғалім, ата-ана немесе оқушы) Жүйеде активацияланған пайдаланушылардың жалпы санынан барлық аккаунт бойынша жүргізіледі. Қайталанбас кіруі – бұл «Kүнделік» жүйесіне есептік аптасында әрбір пайдаланушының ең болмағанда бір рет кіруі. Егер есептік аптаның ішінде пайдаланушы Жүйеге бірнеше рет кірген болса, оған бәрі бір тек бір кіруі есептеледі (қайталанбас кіруі). Жүйе толық толтырылған болу үшін, осы өрісте «1» деген көрсеткіші болу қажет, яғни білім беру мекеменің барша пайдаланушыларынан 25%-кем емес «Kүнделік» жүйесіне аптасында ең болмағанда бір рет кіру қажет.

Комментарии